Du visar för närvarande Många bra gratis geodesitjänster hos Lantmäteriet.

Många bra gratis geodesitjänster hos Lantmäteriet.

Från geodetiska arkivet kan du beställa punktbeskrivningar, punktkartor, koordinat- och höjduppgifter. Här finns även transformationssamband.

Geodetiska arkivets databaser innehåller uppgifter om de svenska nationella referensnätens punkter med avseende på punktidentitet, markering, koordinater, höjder och tyngdkraft, samt mätningar och beräkningar som har gjorts för detta ändamål.

Bild som visar handskrift i geodetiska arkivet.

Geodetiska arkivet som helhet innehåller handlingar från slutet av 1700-talet fram till nutid.

Läs mer här