Du visar för närvarande Geoforum svarar på remiss om automatiserad körning och ökad användning av geostaket

Geoforum svarar på remiss om automatiserad körning och ökad användning av geostaket

Infrastrukturdepartementet har efterfrågat synpunkter på promemorian Ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt nya regler i syfte att främja en ökad användning av geostaket (Ds 2021:28). Geoforum var inte en av remissinstanserna men har valt att ändå svara.

Vi ser positivt på promemorian, som kommer att underlätta och förtydliga ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt främja en ökad användning av geostaket. En frågeställning som dock uppkommer är hur remissinstanserna har valts ut då flera relevanta instanser saknas.

Läs mer här